2017.02.04-től pályázóbarát irányba változtak az EU-s felhívások menetközbeni felfüggesztésének szabályai. Ennek lényege, hogy a túligényelt pályázatokat a benyújtási határidők előtt csak úgy lehet felfüggeszteni, ha ezt megelőzően 8 nappal szólnak róla. Eddig ez 3 nap volt, illetve a határidő előbbre hozásával is lehetett pályázói bizonytalanságot okozni. Ez sok olyan pályázót nyugtathat, amely még most készíti elő a pályázatát.

Korábban már elhangzott, hogy pályázóbarát irányba változnak a felhívások menetközbeni felfüggesztési szabályai, ez pedig a pénteken közzétett, ma hatályba lépett jogszabály módosítással meg is történt. A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent ugyanis a 24/2017. (II. 3.) kormányrendelet, amely az EU-támogatások alapvető elosztási szabályait rögzítő 272/2014-es kormányrendelet számos pontját is átírja.

Eddig úgy szóltak a keretek, hogy a szakaszos benyújtású pályázatoknál az adott szakaszhatár előtt még a jelentősen túligényelt pályázatot sem lehetett keretkimerülésre hivatkozva felfüggeszteni, ezt azonban elvileg azzal ki tudták kerülni a kiírók, hogy menetközben előrehozták az adott benyújtási szakaszhatár zárónapját és így hirtelen bezárult a „pályázati ablak”

A Miniszterelnökség azonban nem szerette volna, hogy ez, a pályázók számára bizonytalanságot jelentő lehetőség, megmaradjon (mivel a pályázatra készülők nem tudhatták, hogy egy jelentősen túligényelt pályázatot meddig tartanak még nyitva, azaz meddig marad változatlan a benyújtási szakaszhatár).

A 272/2014-es kormányrendelet módosítása ezeket valóban meg is oldja, hiszen az 53. § a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészült ki: „(1b) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges. (1c) Folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a felhívás lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges.”

Az új jogszabály 47. § (2) bekezdése azt is tartalmazza, hogy bár az Irányító Hatóság határozza meg a szakaszos elbírálás esetén a benyújtási határnapokat, de fontos megkötés rá nézve, hogy „Az értékelési határnap és a következő értékelési szakasz első napja között legfeljebb hét napos szünet határozható meg.”

Korlátozás a támogatói előlegnél

A 272/2014-es kormányrendelet két további fontos területen is változott, amelynek lényege:
A központi költségvetési szervek, az önkormányzatok és cégeik csak úgy kaphatják meg a támogatói előleget, ha az előtte benyújtott éves likviditási tervüket elfogadja a pályázatot kiíró Irányító Hatóság

Ha a kedvezményezett közszféra szervezet, az Irányító Hatóság eltekinthet a dokumentum alapú ellenőrzés teljes körű lefolytatásától, igaz ezt feltételekhez kötik.
A fenti első ponthoz kapcsolódik, hogy a jogszabály érintetlenül hagyta a 100%-os támogatói előleg intézményét a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén. „Csupán” azt történt, hogy míg eddig ezek a kedvezményezettek a projektjük megkezdése előtt akár a 100%-os előleget is megkaphatták, addig mostantól a támogatói előleghez éves likviditási terv elfogadása kell.

Ezt úgy szabályozza az új rendeleti rész, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 42. alcíme a következő 117/A. §-sal egészül ki: „117/A. § :
(1) Központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett (e § alkalmazásában a továbbiakban: kedvezményezett) részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
(2) Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.
(3) Az adott naptári évre a támogatási előleg likviditási tervben eredetileg meghatározott összege 150%-ánál több támogatási előleg akkor kerülhet folyósításra, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az irányító hatóság jóváhagyta.”